Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי



  ברית זוגיות לחסרי דת

  נישואין בישראל הם בסמכותם הבלעדית של בתי הדין הדתיים. כפועל יוצא מכך זוגות רבים אינם יכולים להנשא בישראל, ובמשך שנים רבות הם נדרשו לטוס לחו"ל ולהנשא בנישואין אזרחיים על מנת לקבל מעמד של בני זוג נשואים.

  בשנת 2010 נחקק חוק ברית הזוגיות לחסרי דת שאפשר לבני זוג חסרי דת לבוא בברית הזוגיות. חשוב לנו שתדעו את כל המידע הנדרש למבקשים לבוא בברית הזוגיות, על מנת שתוכלו להרשם במרשם הזוגיות כדין.

  תוכן עניינים

  מה קובע חוק ברית הזוגיות לחסרי דת?

  חוק ברית הזוגיות התש"ע-2010 קובע כי בני זוג חסרי דת, המבקשים לבוא בברית הזוגיות רשאים להרשם במרשם הזוגיות בתנאים שלהלן:

  • מלאו להם 18 שנים לפחות
  • תושבי ישראלי
  • רשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת
  • אינם קרובי משפחה
  • אינם נשואים זה לזו או לאף אדם אחר
  • במקרה שאחד מהם הוא פסול דין או שמונה לו אפוטרופוס, ידרש אישור בית המשפט שהוא מסוגל לתת הסכמה מדעת לבוא בברית הזוגיות.

    פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה מעמדם של הרשומים במרשם הזוגיות?

   דין בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות כדין בני זוג נשואים והם יהיו זכאים לכל ההטבות להם זכאים בני זוג נשואים פרט לשני חריגים. כך למשל חוק יחסי ממון יחול עליהם בשינויים המחייבים. בנוסף במקרה של פטירת בן זוג, מעמדם של בני הזוג שנרשמו במרשם הזוגיות יהיה כדין אלמן. כמו כן במקרה של פרידה ומחיקה ממרשם הזוגיות, דינם יהייה כדין בני זוג שנישואיהם הותרו.

   החריגים למעמדם של בני זוג שנרשמו במרשם הזוגיות:

   1. לא יחולו עליהם הוראות לפי חוק האזרחות, חוק השבות וחוק הכניסה לישראל החלות על בני זוג נשואים.
   2. הוראות חוק אימוץ ילדים וחוק הסכמים לנשיאת עוברים, יחולו על בני זוג שנרשמו במרשם הזוגיות רק לאחר 18 חודשים מיום הרישום.

   איך מתירים את הזוגיות של בני זוג שנרשמו במרשם הזוגיות?

   על מנת למחוק את הרישום ממרשם הזוגיות, על בני הזוג להגיש בקשה מוסכמת לרשם להתיר את ברית הזוגיות ביניהם ולמחקם ממרשם הזוגיות. במקרה שאין ביניהם הסכמה יגיש אחד מבני הזוג בקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט ולאחריה בקשה להתרת ברית הזוגיות.

   האמנם מגישים התנגדות לרישום זוגיות?

   במקרים בהם ראש בית דין דתי סובר כי אחד מבני הזוג שהגיש בקשה לרישום הוא בן עדה דתית או שיש ספק לגבי עדתו הדתית והוא אינו "חסר דת", הוא יעביר את הבירור להכרעת בית הדין הדתי הרלוונטי. בזמן זה ישהה רשם הזוגיות את ההחלטה לרשום את הזוגיות במרשם הזוגיות.

   לבית הדין הדתי סמכות להתנגד לרישום במרשם הזוגיות אם קבע כי ענייני הנישואין של אחד מבני הזוג הוא בסמכותו השיפוטית של בית הדין הדתי או בשל ספק ביחס להשתייכותו הדתית. במקרה זה יודיע רשם הזוגיות לבני הזוג על החלטתו לדחות את הבקשה לרישומם במרשם הזוגיות.

   בנוסף, כל אדם רשאי להגיש לרשם הזוגיות הודעה על התנגדות לרישום, אם הוא סבר כי בני הזוג אינם עומדים בתנאים להרשם במרשם. לרשם הסמכות להחליט האם לדחות את ההתנגדות או לקבל אותה.

   במקרה שההתנגדות היא בשל עדתו הדתית של אחד מבני הזוג, הרשם יעביר את הבקשה לבית הדין הדתי המתאים שיקבע האם הוא מתנגד לרישום במרשם או לאו.

   מהי תעודת זוגיות ממשרד הפנים?

   ראשית יובהר כי התעודה אינה מונפקת במשרד הפנים, היא אינה מהווה רישום במרשם הזוגיות והיא אינה מחליפה את הרישום במשרד הפנים. תעודת זוגיות למעשה מהווה תצהיר על כך שבני הזוג חיים בזוגיות ומעמדם של הנושאים בתעודה הוא כשל "ידועים בציבור" שהצהירו על זוגיותם.

   יתרונה של התעודה הוא שהיא עשוייה לשמש את כל בני הזוג שהצהירו על עצמם שהם נמצאים בזוגיות, ולא רק את מי שעונה על תנאי חוק ברית הזוגיות. ניתן להשתמש בתעודת הזוגיות לצרכים שונים כתצהיר על הזוגיות, והיא עשויה להעניק זכויות שונות ובין היתר:

   • זכויות דומות לשל זוג נשוי בביטוח לאומי – התעודה משמשת כתצהיר בפני ביטוח לאומי על הזוגיות.
   • זכויות במשרד הפנים – הזכות לשנות את שם המשפחה לשם משפחתו של בן הזוג, ואת שמות המשפחה של הילדים לשם המשפחה של בני הזוג.
   • זכויות שונות ברשויות המקומיות – רישום למוסדות החינוך, זכויות בארנונה וכו'.
   • זכויות במשרד השיכון – הזכות לקבל משכנתא כזוג, הטבות והנחות שונות וכיוצ"ב.
   • זכויות במקום העבודה של בן הזוג – תעודת זוגיות מהווה תצהיר לכך שמדובר בבני זוג. לפיכך בן הזוג עשוי להיות זכאי להטבות הניתנות לבני זוג במקומות עבודה שונים.
   • זכות ירושה – בן זוג עשוי להיות זכאי לרשת את בן זוגו לאחר מותו. תעודת זוגיות מהווה ראייה להכרה בבן הזוג הנותר בחיים כבן זוגו של המנוח ועשוייה לזכות אותו בחלקו בירושה.

   ברית הזוגיות למי שמוגדר כחסר דת בלבד

   בשורה התחתונה, ברית הזוגיות ורישום במרשם הזוגיות מעניקה לבני הזוג מעמד דומה למעמדם של בני זוג נשואים. יחד עם זאת על מנת להרשם במרשם הזוגיות על בני הזוג לעמוד בתנאי החוק, והם אינם יכולים להשתייך לאף עדה דתית.

   במקרה בו אחד מבני הזוג משתייך לעדה דתית כלשהי, בני הזוג לא יוכלו להרשם במרשם הזוגיות ועליהם יהיה לפנות להסדר אחר על מנת למסד את הזוגיות, למשל באמצעות תעודת זוגיות, הסכם בין ידועים בציבור או נישואין אזרחיים בחו"ל.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף