Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
Divorce-Law_MainPic תהליך גירושין
פנייה לייעוץ אישי  הצלחה: הוכחנו שעל האב העשיר לשלם מזונות גבוהים במיוחד לילדיו. המזונות הגבוהים אושרו!

  תקציר:

  אב עשיר שחי חיי פאר באחוזה מרהיבה יחד עם משפחתו, עזב את הבית. האם דרשה תשלום מזונות גבוהים במיוחד לצורך כלכלת הילדים וכלכלת הבית, שהוצאות אחזקתו גבוהות במיוחד. בית המשפט קיבל את עמדתנו שעל האב לשאת בנטל תשלום המזונות, וקבע תשלום מזונות גבוהים במיוחד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רקע:

   בני זוג נשואים מהאלפיון העליון חיו יחד חיי מותרות קרוב לעשרים שנה, והביאו ארבעה ילדים לעולם בני 5-18. לאחר שנישואיהם עלו על שרטון נפרדו השניים, והאב עזב את האחוזה המשפחתית.

   האם, שמשכורתה לא הספיקה לה על מנת לתחזק את אחוזת הפאר, ואת רמת החיים אליה התרגלו ילדי הצדדים, פנתה אלינו לקבל ייצוג משפטי. האם ביקשה שמזונות הילדים יוטלו על האב כפי שקבעו בהסכם הממון עליו חתמו כאשר נישאו, וכי המזונות יהיו גבוהים בהתאם לצרכי הילדים ורמת החיים הגבוהה אליה הורגלו במרוצת השנים.

   האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה:

   ככלל הלכת בע"מ 919/15 קבעה כי נטל תשלום המזונות על ילדים בגילאי 6-15 יוטל על שני ההורים. נאלצנו להתמודד עם אתגר זה ולהוכיח כי בניגוד להלכה, במקרה זה יש להטיל את הנטל על האב בלבד, בשל הסכם הממון עליו חתמו הצדדים, פערי ההכנסות הגדולים במיוחד, וזמני השהות המצומצמים עם האב.

   אתגר נוסף עמו התמודדנו היה ההלכה לפיה מזונות ילדים הם לפי צרכיהם, ולא לפי עושרו של האב. סיפוק מזונות ילדים מעבר לצרכים ההכרחיים הוא מדין צדקה בלבד, והוא חל על שני ההורים, במטרה לספק את רמת החיים אליהם הורגלו. נדרשנו להוכיח שבמקרה זה עסקינן בצרכיהם של קטינים שהורגלו לרמת חיים גבוהה במיוחד, ואין מקום להתייחס לצרכים הכרחיים בלבד.

   עוד אתגר עמו התמודדנו היה משכורתה של האם, שהינה משכורת גבוהה באופן יחסי במשק. נדרשנו להתמודד עם אתגר זה ולהוכיח כי על אף שמדובר בשכר גבוה, הכנסתו של האב גדולה יותר באופן ניכר, והיא מרקיעה שחקים לסך של חצי מיליון ₪ בחודש.

   ההישגים שלנו:

   1. הוכחנו שצרכי הילדים הם גבוהים במיוחד, לאור רמת החיים אליה הורגלו.
   2. הוכחנו שהצדדים הסכימו בהסכם הממון, שהאב הוא שישא בנטל המזונות על הילדים.
   3. הוכחנו שזמני השהות של הילדים עם האב הם מצומצמים.
   4. הוכחנו שהכנסתו של האב עומדת על חצי מיליון ₪ בחודש, וכי היא גבוהה באופן ניכר ביחס להכנסת האם.
   5. בית המשפט קיבל את עמדתנו שהאב צריך לשאת בנטל המזונות הזמניים לבדו.
   6. משמעות ההחלטה היא לא רק שהאב יישא לבדו בנטל תשלום המזונות בסך 63,000 ₪ עבור ארבעת ילדיהם הקטינים של הצדדים, אלא גם בתשלום מלוא הסכום עבור הוצאות חינוך ובריאות חריגות.

   *יובהר בזאת כי האמור באתר Divorce-Law אינו תחליף לייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או המלצה משפטית. העושה שימוש באתר, עושה כן על דעתו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף